نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ ٢50.٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60.٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0.01) ازمتوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد(0.02) از سود حاصل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوۀ 10 درصد(0.1) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، به علاوه ده درصد (0.1) از مابه التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش بینی شده صندوق.
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ، که حداقل 70 میلیون ریال و حداکثر 120 میلیون ریال خواهد بود.
6 حق الزحمه حسابرس سقف مبلغ ثابت سالانه 200 میلیون ريال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل توسط مجمع: 1- 470،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 9،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 2،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005 از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003 بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدیر ثبت
کارمزد ابطال ندارد مدیر ثبت