بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,865 11.18 760,628 16.36 800,373 17.68 843,394 18.03
اوراق مشارکت 306,025 43.4 2,360,740 50.76 2,344,849 51.79 2,360,687 50.48
سپرده بانکی 314,116 44.54 1,516,415 32.61 1,370,194 30.27 1,467,866 31.39
وجه نقد 9 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -5,091 -0.72 12,687 0.27 11,889 0.26 4,798 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,186 6.97 438,957 9.44 458,289 10.12 453,382 9.69