نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 465,300 11.93 2,168,372 9.92 2,336,886 10.01 2,243,109 9.49
اوراق مشارکت 2,242,827 57.52 13,882,033 63.5 14,751,404 63.22 14,714,444 62.28
سپرده بانکی 1,157,395 29.68 5,534,682 25.32 5,881,579 25.21 6,297,211 26.65
وجه نقد 307 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 21,701 0.56 196,697 0.9 293,533 1.26 309,334 1.31
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,711 0.3 81,298 0.37 71,381 0.31 60,952 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 310,246 7.96 1,764,670 8.07 1,830,671 7.85 1,751,002 7.41